چگونه می توانیم از مشاورین واحد وقت مشاوره بگیریم ؟

  • با مراجعه حضوری در ایام هفته و یا تماس تلفنی به شماره 36122526

 

چگونه می توان از مشاوره الکترونیکی استفاده کرد؟

 

  • ارسال مستندات و توضیحات مربوطه به ایمیل واحد توسعه تحقیقات بالینی:crdc@muq.ac.ir

 

رزو مشاوره حضوری