(( برنامه سه ماهه دوم سال 96، مشاورین آمار و اپیدمیولوژی واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم))

 نام مشاور/ نوع تخصص تاریخ حضور
ساعت
جناب آقای دکتر محمدبیگی

"دانشیارعضو هیات علمی ،دکترای اپیدمیولوژی"

 روز های یک شنبه:

11 و 25 تیر ماه.

8 و22 مرداد ماه.

5شهریور ماه.

ساعت

10-12
جناب آقای مهندس ارسنگ 

"مربی عضو هیات علمی، دانشجوی دکترای آمار"

روز های سه شنبه:

13 و 27 تیر ماه.

24  و 31  مرداد ماه.

7 شهریور ماه.

ساعت

10-12
جناب آقای دکتر همتا

"استادیارعضو هیات علمی، دکترای آمار"

روز های دوشنبه:

19 تیر ماه.

2 و16و30  مرداد ماه.

13 شهریور ماه.

ساعت

10-12

 سرکار خانم مهندس مومنیان

"مربی عضو هیات علمی، دانشجوی دکترای آمار"

روز های چهارشنبه:

21 تیر ماه.

4 و18  مرداد ماه.

1و15 شهریور ماه

ساعت

10-12

 جناب آقای دکترآقاعلی

"پزشک عمومی،دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی"

روز های شنبه:

17 و 31 تیر ماه.

14 و28  مرداد ماه.

11 شهریور ماه.

ساعت

10-12

سرکار خانم محمدصالحی 

"کارشناس پژوهش، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی"

شنبه تا چهار شنبه هر هفته

ساعت

9-12

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم واقع در طبقه ی پنجم بیمارستان ،انتهای بخش داخلی زنان جنب کلاس درس آماده ی ارایه ی خدمات فوق به اعضای هیات علمی بالینی ،محققین و دانشجویان گرامی می باشد.

تلفن تماس: 36124501

 

آدرس ایمیل : crdc@muq . ac .ir

 

سال 96