نام نام خانوادگي مشاور

نوع ارائه مشاوره/ پژوهشياری

آخرين مدرک و رشته تحصيلی مشاور

دکتر ابوالفضل محمدبیگی

اپيدميولوژي و متدولوژي (جستجو  منابع ، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

دکتر امیر همتا

اپيدميولوژي و متدولوژي (جستجو منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

سعیده جعفری

اپيدميولوژي و متدولوژي (جستجو  منابع ، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

دکتر محسن رضایی آدریانی

اخلاق در پژوهشهای پزشکی

دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

منصوره شاکری

ويرايش مقالات و گزارش های علمی به زبا ن انگليسی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

بتول سادات هاشمی

انتشار نتایج تحقیقات (مقاله نويسی، ساب ميت و پی گيری چاپ مقالات)

 

کارشناس پژوهشی

دکتر مصطفی واحدیان

آمار و آنالیز داده ها (پالایش داده ها و انالیز و تحلیلی داده ها )

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

   
     
     
     
     
     
     
     

سال98