به منظور دریافت مشاوره آماری از واحد توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان شهيد بهشتی ارائه موارد زير الزامی است:
1-پروپوزال اوليه، شامل عنوان تحقيق، نام مجری و همکاران طرح، خلاصه طرح و مقالات مرتبط با موضوع طرح تحقيقاتی جهت تعيين حجم نمونه
2-پروپوزال اصلی و داده های تحقيق در نرم افزار آماری SPSS جهت آناليز آماری

به منظور دریافت مشاوره مقاله نويسی ارائه موارد زير الزامی است:
1-نسخه نهايی پروپوزال 
2-نسخه نهايی گزارش نهايی طرح

 

با توجه به اهميت تقدير و تشکر از واحدهای توسعه تحقيقات بالينی در ارزشيابی ساليانه وزارت بهداشت، در صورت استفاده محققين از خدمات واحد، آوردن نام واحد در تقدير و تشکر مقالات، گزارش پايان نامه ها و طرح های تحقيقاتی ضروری است.

 

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نويسندگان (Affiliation) و تقدير و تشکر از واحد به جهت خدمات ارائه شده به پيوست می باشد.

 

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نويسندگان (affiliation)

 واحد توسعه تحقيقات بالينی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ايران.

Clinical Research Development Center (CRDU), Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

 

نحوه نگارش تقدير و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد

نويسندگان برخود لازم می­دانند از واحد توسعه تحقيقات بالينی مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتی دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ویرایش مقاله و .... تقدير و تشکر نمايند.

The authors would like to acknowledge the Clinical Research Development Center (CRDC) of Qom University of Medical Sciences for editing the manuscript, …

 

 

قوانین و مقررات دریافت مشاوره