پنجاهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 31/4/99  ساعت12:30 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید. در ایتدا ضمن خوشامد گویی به اعضاء جدید مرکز، به بحث و تبادل نظر در خصوص طرح های تحقیقاتی پرداخته شد.    

دستور جلسه :

  - بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

    -بررسی هزینه‌های طرح های تحقیقاتی داوری شده

مصوبات صورتجلسه :

1- طرح تحقیقاتی خانم دکترمعصومی و دکتر تبرایی با کد رهگیری 1452  و عنوان " بررسی تاثیر آموزش بهبود کیفیت خواب بر سبک زندکی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتید مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم 1400-1399"  پس از تایید داوری طرح تحقیقاتی با هزینه  مصوب  تایید نهایی گردید.

2-- طرح تحقیقاتی آقای دکتر‌وفایی منش‌ و همکاران  با عنوان‌" بررسی داروی ساکسندا در درمان کبد چرب  " مطرح و مصوب گردید. مقرر گردید داوری طرح توسط اساتید تعیین شده صورت پذیرد.

3- طرح تحقیقاتی آقای باقرزاده و همکاران با عنوان " بررسی سطح هورمون های آندروژنیک در بیماران بستری در   ICU با تشخیص کووید 19 شدید "  مطرح و مصوب گردید. پیشنهاد گردید گروه کنترل به بیماران غیر حمایت تنفسی تغییر یابد. مقرر گردید داوری طرح توسط اساتید تعیین شده صورت پذیرد

4- طرح تحقیقاتی آقای دکتر فروغی و همکاران با عنوان " بررسي فرهنگ سازماني در بحران كرونا از ديدگاه پرسنل درمانی  بيمارستان شهيد بهشتي قم(پزشكان، پرستاران و ...) در سال 99" بررسی و مصوب گردید. مقرر گردید داوری طرح توسط اساتید تعیین شده صورت پذیرد.

5- طرح تحقیقاتی  آقای دکتر دمشقی و همکاران با عنوان " بررسي هيستوپاتولوژي و ماركرهاي بيولوژي در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگي و پس از يائسگي در بیمارستان شهید بهشتی قم" بررسی و مصوب گردید . پیشنهاد گردید یک نفر همکار پاتولوژیست به طرح اضافه گردد. تعریف منوپوز اصلاح شود یا براساس سن تعریف گرددو عنوان تغییر یابد . مقرر گردید داوری طرح توسط اساتید تعیین شده صورت پذیرد .

 

پنجاهمین جلسه