چهل ونهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه 20/3/99مورخ  ساعت/12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید . در ابتدا گزارش فعالیت های پژوهشی مرکز با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی در دوران بحران کرونا (که طی نامه به معاونت محترم پژوهشی ارسال شده است )؛ به استحضار اساتید محترم رسانده شد . 

دستور جلسه :

   بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

مصوبات صورتجلسه :

1- طرح تحقیقاتی خانم دکترمعصومی و دکتر تبرایی با کد رهگیری 1452  و عنوان " بررسی تاثیر آموزش بهبود کیفیت خواب بر سبک زندکی در بیماران مبتلا به ارتریت روماتید مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم 1400-1399" بررسی و مصوب گردید؛ مقرر گردید داوری طرح تحقیقاتی توسط اساتید صورت پذیرد.

2- طرح تحقیقاتی اقای زینالی و همکاران با کد رهگیری 1500 و عنوان " درمان شرایط التهابی و عفونت های احتمالی ثانویه باکتری دردرمان بیماران مشکوک به ویروس کرونای مراجعه کنندگان به مراکز رفرنس قم " مطرح و به دلیل شباهت عنوان و ناقص بودن روش اجرا کار مورد تصویب قرار نگرفت .

3- طرح تحقیقاتی آقای دکتروفایی منش و همکاران با عنوان "  بررسی تاثیر گانودرما در درمان کبد چرب  "  مطرح و مصوب گردید . مقرر گردید خانم جعفری به عنوان  همکار مشاور آمار به طرح جهت اصلاح متدولوژی اضافه گردد و داوری طرح تحقیقاتی توسط اساتید صورت پذیرد.

4- طرح تحقیقاتی آقای دکتر بطحایی و همکاران با کد رهگیری  1556و عنوان "ارزیابی ظرفیت جراحی بیمارستان های دولتی و خصوصی استان قم در پاسخ دهی مناسب به اورژانس و بلایا" بررسی و مورد تصویب قرار نگرفت . پیشنهاد گردید این طرح ابتدا به صورت طراحی  و تدوین پایایی و روایی ابزار صورت پذیرد .

5- طرح تحقیقاتی آقای دکتریوسف زاده و همکاران با کد رهگیری  1541 و عنوان ارزیابی اثر فرآورده طب سنتی "نبض بر کیفیت زندگی و افسردگی بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی: کار آزمایی تصادفی سه سو کور کنترل شده با پلاسبو"  بررسی و مصوب گردید . پیشنهاد گردید یک نفر همکار طب سنتی به مجریان طرح اضافه گردد و داوری طرح توسط اساتیدصورت پذیرد .

6-    طرح های تحقیقاتی ارسالی به واحد توسعه و تحقیقات با کد های رهگیری 1545،1543، 1433، 1542، 1236 به دلیل مرتبط نبودن عناوین بالینی در مرکز بهشتی مورد بررسی قرار نگرفت .

27570 - چهل و نهمین جلسه