ثبت  طرح هاي پژوهشي قديمي در پژوهشيار
ثبت طرح هاي پژوهشي قديمي در پژوهشيار

ثبت طرح هاي پژوهشي قديمي در پژوهشيار

به اطلاع کليه پژوهشگران محترم مي رساند؛ نسبت به بارگزاري طرح هاي تحقيقاتي قبل از سال از تاريخ 97/12/29در سامانه پژوهشيار اقدام نمايند .

کسب تاييده انجام مطالعات  case report & case series  از کميته اخلاق باليني مرکز شهيد بهشتي (ره)
کسب تاييده انجام مطالعات case report & case series از کميته اخلاق باليني مرکز شهيد بهشتي (ره)

کسب تاييده انجام مطالعات case report & case series از کميته اخلاق باليني مرکز شهيد بهشتي (ره)

مجوز انجام مطالعات case report جهت اساتيد پژوهشگر مرکز در کميته اخلاق باليني مرکز در تاريخ 99/09/10 کسب گرديد .

برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد توسعه تحقيقات باليني شهيد بهشتي به صورت مجازي
برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد توسعه تحقيقات باليني شهيد بهشتي به صورت مجازي

برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد توسعه تحقيقات باليني شهيد بهشتي به صورت مجازي

جلسات شوراي پژوهشي واحد توسعه تحقيقات باليني شهيد بهشتي به علت شيوع بيماري کرونا به صورت مجازي بر گزار گرديد.