پنجاه ودومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در مورخ 03/08/99  به صورت مجازی توسط  اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید.

دستور جلسه :

  1. بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی
  2. بررسی هزینه‌های طرح های تحقیقاتی داوری شده

مصوبات صورتجلسه :

طرح های بررسی شده :

  1. -      طرح تحقیقاتی دکتر معصومی و همکاران با عنوان بررسی کیفیت زندگی پرسنل کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی قم در هنگام پاندمی کووید-19  بررسی و مقرر گردید داوری طرح توسط دکتر نیری و دکتر وفایی منش  صورت پذیرد .
  2. -     طرح تحقیقاتی دکتر تبرایی و همکاران با عنوان بررسی تغییر تفاوت چهره بالینی  و شیوع بیماری کووید۱۹ در بیماران مبتلا به بیماری های بافت همبند در طی سه فاز بیماری بررسی و مقرر گردید پس از اصلاحات پیشنهادی در روش انجام کار مجددا اسال گردد.  

تصویب هزینه ها :

  1. -     طرح اقای دکتر عادلی  با عنوان بررسی اثر بخشی توفاسیتینیب ( Tofacitinib ) در بیماران بستری در بیمارستان به علت پنومونی COVID-19 و داور یشده توسط اقای دکتر باقرزاده و دکتر وفایی منش با هزینه نهایی 170,000,000 مصوب نهایی و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .
  2. -     طرح تحقیقاتی اقای  دکتر وفایی منش با عنوان  بررسی تاثیر پودر گانودرما بر کاهش فیبروز و کاهش آنزیم در درمان کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش در 1399 داوری شده توسط اقای دکتر پزشکی و دکتر تبرایی با هزینه نهایی 20,000,000 مصوب نهایی  گردید .

طرح خانم دکتر مریم معصومی  و دکتر رادمرد  با عنوان  بررسی ارتباط نوع و شدت بیماری‌های روماتولوژی با عوارض و نتایج بارداری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم- سال 1398-1395 به علت بازگشت از معاونت پژوهشی پس از اصلاح متدولوژی  توسط داور آماری اقای دکتر همتا مجددا به معاونت پژوهشی ارسال گردید

52