صورتجلسه سی  و چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -1396

 

سی  و چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  درروز چهار شنبه، مورخ 1/9/96 ساعت30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی تشکیل شد و در ساعت14با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

-  با توجه به ضرورت برگزاری کارگاههای پژوهشی و تصویب در جلسه گذشته لیست موضوعی کارگاههای پیشنهادی در ماه آتی در ذیل عنوان شد .که مقرر شد با هماهنگی اساتید مدعو و معاونت پزوهشی دعوتنامه به اعضای هیات علمی ارسال گردد.

 

کارگاههای CRDC:

مدرس: دکتر محمدبیگی

الف- کارگاه اندنوت  سه شنبه 12/10/96

 1. معرفی و نصب نرم افزار
 2. آشنایی با کتابخانه اند نوت
 3. روشهای مختلف ورود منابع به کتابخانه اندنوت
 4. جستجوی منابع با اند نوت

ب- کارگاه مقدماتی مرور سیستماتیک و متاآنالیز: سه شنبه 19/10/96

انواع مطالعات مروری

مراحل انجام مرور سیستماتیک

مطالعات کار آزمایی بالینی: سه شنبه 3/11/96

 1. Introduction to the RCTs
  1. Definition
  2. Design types
  3. RCTs biases
 2. Design of RCT
  1. Study subjects and sampling
  2. Eligibility criteria
  3. Enrollment
  4. Randomization
  5. Blinding
  6. Analysis and interpretation

 

فایل ها