صورتجلسه پنجاه و چهارم شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در مورخ 19/ 02/ 1400 به صورت مجازی توسط  اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید

دستور جلسه :

 1. بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به واحد توسعه تحقیقات بالینی
 2. تصویب هزینه طرح های داوری شده

 

مصوبات صورتجلسه :

 1. طرح تحقیقاتی اقای دکتر قمیسی و همکاران با عنوان ارزیابی کارآمدی و ایمن بودن دریچه های پروستیک قلبی CardiaMed  در بیماران تحت عمل جراحی باز: یک مطالعه چند مرکزی  بررسی و مقرر گردید داوری طرح   صورت پذیرد.
 2. طرح تحقیقاتی دکتر تبرایی و همکاران باعنوان بررسی تاثیر درمان پالس متیل پردنیزولون در بیماران مبتلا به کووید-19 شدید در استان قم  بررسی و مقرر گردید داوری طرح  صورت پذیرد.
 3. طرح تحقیقاتی دکتر احمدی و همکاران با عنوان طراحی وسیله مدیریت راه هوایی بررسی و مقرر گردید داوری طرح  صورت پذیرد.
 4. طرح تحقیقاتی دکتر فروغی و همکاران با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر داروی گارلیک زنیان با درمان استاندارد در  بیماران مبتلا به نقرس بررسی و مقرر گردید داوری طرح  صورت پذیرد.
 5. طرح تحقیقاتی دکتر کریمی و همکاران با عنوان بررسی تاثیر استفاده از لیپیناویر/ریتوناویر (کالترا) بر روی بیماران مبتلا به کروناویروس 2019، مطالعه گذشته نگربررسی و به دلیل تکراری بودن موضوع مصوب نگردید .
 6. طرح تحقیقاتی دکتر کریمی و همکاران با عنوان بررسی تاثیر داروی اسلتامیویر در بیماران کووید-19  بررسی و به دلیل تکراری بودن موضوع مصوب نگردید .
 7. طرح تحقیقلتی اقای دکتر باقرزاده و همکاران باعنوان بررسی تاثیر ازن تراپی در درمان پای دیابتی بررسی و مقرر گردید داوری طرح توسط دکتر.بهادرزاده و دکتر تبرایی .صورت پذیرد .
 8. طرح تحقیقاتی  دکتر احمدی و همکاران با عنوان بررسی مقایسه ای  داروهای رسیژن و رمدسیور در درمان بیماران سرپایی  کووید 19 بررسی و مقرر گردید داوری طرح  صورت پذیرد .
 • مقرر گردید جهت تسریع در روند امور طرح های تحقیقاتی ، در خصوص امور مرتبط به مشاورآمار در طرح های تحقیقاتی ،  قبل از ارسال به معاونت پژوهشی به  صورت مکتوب به کلیه اساتید محترم نامه ارسال گردد.

مصوبات هزینه ها :

 1. طرح خانم دکتر معصومی و همکاران با عنوان  بررسی وضعیت روحی-روانی و سطح اضطراب بیماران روماتولوژی در پاندمی کروناویروس در دوران قبل و بعد از واکسن داوری شده   با هزینه نهایی 35,000,000 مصوب نهایی و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .
 2. طرح تحقیقاتی دکتر معصومی و همکاران با عنوان بررسی کیفیت زندگی پرسنل کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی قم در هنگام پاندمی کووید-19  داوری شده  با هزینه نهایی 32,000,000 صوب نهایی و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .
 3. طرح تحقیقاتی  خانم دکتر تبرایی و همکاران با عنوان بررسی سطح بیان rna های طولانی غیر کدکننده ی موثر بر مسیر التهاب ANRIL,LETHE, MALAT1  در سلول پلی مورفونوکلئار خون محیطی بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1399-1400 داوری شده   با هزینه نهایی 287,012,000 مصوب نهایی و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .
 4. طرح تحقیقاتی  خانم دکتر تبرایی و همکاران با عنوان مقایسه میزان بیان RNA های طولانی غیرکدکننده موثر بر استئاتوز کبدی uc001kfc.1  و lnc-HC  و MEG3 در سلول های پلی مورفونوکلئار خون محیطی بیماران مبتلا به دیابت و افراد غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان شهید بهشتی قم 1399-13400 داوری شده  با هزینه نهایی 287,012,000 مصوب نهایی و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .

طرح اقای دکتر فروغی و همکاران با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی در بحران کرونا از دیدگاه پرسنل درمانی بیمارستان شهید بهشتی قم(پزشکان، پرستاران و ...) در سال 99 داوری شده اصلاح گردیده و  با هزینه نهایی 35,000,000 مصوب گردید

54