پنجاه وسومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در مورخ 04/09/99  به صورت مجازی توسط  اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید.

دستور جلسه :

  1. بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی
  2. بررسی هزینه‌های طرح های تحقیقاتی داوری شده

مصوبات صورتجلسه :

طرح های بررسی شده :

  1. -      طرح تحقیقاتی دکتر معصومی و همکاران با عنوان  بررسی وضعیت روحی-روانی و سطح اضطراب بیماران روماتولوژی در پاندمی کروناویروس در دوران قبل و بعد از واکسن بررسی و مقرر گردید داوری طرح توسط دکتر نیری و دکتر شجری  صورت پذیرد .
  2. -     طرح تحقیقاتی دکتر صحت و همکاران با عنوان بررسی مقایسه ای بلوک ترکیبی اینتراسکالن و سوپراکلاویکولار  شبکه بازویی  با استفاده از دستگاه سونوگرافی در مقایسه با بلوک اینتراسکالن یا بلوک  سوپراکلاویکولار به تنهایی در شکستگی های بازو در اندام فوقانی  مصوب و مقرر گردید متدولوژی و گروه بندی  مطالعه اصلاح گردیده و سپس داوری توسط دکتر شریفی پور و دکتر امین نژاد صورت پذیرد .

تصویب هزینه ها :

  1. -     طرح اقای دکتر عادلی  با عنوان بررسی  تاثیر  درمان  پلاسمافرزیس  در   مورتالیتی  بیماران  مبتلا به کرونا   در استان قم و داور ی شده توسط خانم دکتر زهرا معصومی و خانم دکتر مریم معصومی  با هزینه نهایی 3,892,000,000 مصوب نهایی و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .

53