صورتجلسه سی  و پنجمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -1396

 

 

سی  و پنجمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  درروز سه شنبه، مورخ 19/10/96  راس ساعت13با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی تشکیل شد و در ساعت14با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

-  با توجه به تشکیل جلسه با معاون محترم تحقیقات و فناوری و کارشناس مسئول محترم مجله دانشگاه علوم پزشکی راس ساعت هشت صبح در دفتر معاونت پژوهشی مورخ 29/9/96 و طی مذاکرات به عمل آمده  جهت قرارداد با مراکز ترجمه مقالات اعضای هیات علمی موافقت به عمل آمد .مقرر شد که جهت اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان شهید بهشتی،اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی ومشاورین  مرکز یک مقاله در سال به شرط حداقل ایندکس در پایگاه   scopusبا هزینه واحد توسعه تحقیقات بالینی جهت ترجمه و یا ویراستاری تقبل شود . در صورت چاپ مقاله در مجلات با IFبالاتراز یک، سهمیه در یک سال از یک مقاله به دو مقاله ارتقا پیدا می کند.

 - هم چنین مقرر شد طبق اعلام معاونت تحقیقات ،از این پس کلیه طرح های ارسالی به واحد از ابتدا توسط مجری ارایه دهنده درسیستم پژوهشیار ثبت گردد.

-با هماهنگی بین معاون آموزشی بیمارستان و سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی مقرر شد کلاس درس جنب واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان به معاونت پژوهشی اختصاص یابد .

- مقرر شد جناب آقای دکتر شریفی پور درنشست آموزشی بین اساتید و دانشجویان گروه جراحی در خصوص خدمات واحدتوسعه تحقیقات بالینی سخنانی ایراد نمایند .

فایل ها