صورتجلسه سی  و دومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -1396

 

سی  و دومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  و دومین جلسه در سال 96در روزچهار شنبه، مورخ 12/7/96 ساعت13 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و در ساعت14با ذکر صلوات به پایان رسید.

فرم ارزیابی سالانه واحد توسعه تحقیقات بالینی  سال 95که طی نامه شماره 2158/د/700مورخ 22/5/96 از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ارسال شده بود  تکمیل و در جلسه  جهت تایید نهایی اعضای محترم شورای پژوهشی  و ارسال به وزارت بررسی شد .در جدول شماره دو فرم در قسمت جدول مشاوران با توجه به این که تعداد مشاوران واحد یک نفر بوده،در سال 96 با هماهنگی و حمایت معاونت محترم پژوهشی  به تعداد مشاورین  افزوده شد.در جدول شماره 3 قسمت شورای پژوهشی تعداد صورتجلسات بررسی شد که مقرر شد در جلسات  علاوه بر تصویب طرح ها ،راهکارهای ارتقای کیفی واحد بیشتر بررسی گردد.با توجه به نیاز سنجی به عمل آمده در ابتدای سال 96 از گروههای آموزشی مقرر شد در آبان و آذر ماه کارگاههای مورد نظر (اخلاق در پژوهش و روش تحقیق)جهت اعضای هیات علمی و محققین بیمارستان برگزار گردد.مقرر شد خدمات جانبی دیگر از جمله ارائه خدمات ویرایش و ترجمه انگلیسی  در جلسه آتی با حضور جناب آقای دکتر ثقفی معاون محترم پژوهشی بررسی گردد.

فایل ها