مصوبات صورتجلسه :

  1. طرح تحقیقاتی آقای دکتر احمدی و همکاران با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر داروی مولنوپیراویر با رمدسیویر در درمان  بیماران  سرپایی مبتلا به کرونا  بررسی و مقرر گردید داوری صورت پذیرد .
  2. طرح تحقیقاتی آقای دکتر فروغی و همکاران با عنوان بررسی فراوانی علل مورتالیتی و موربیدیتی بیماران لوپوس بیمارستان شهید بهشتی قم از سال1390 تا 1400 بررسی و مقرر گردید داوری صورت پذیرد.

مصوبات:  

  1. -  مقاله  ( مطالعه case series ) آقای دکتر عباسی نیا و همکاران با عنوان بررسی ارتباط تراکئوستومی زودتر از موعد با شاخص های بالینی بیماران مبتلا به کووید-19 جهت بررسی به کمیته اخلاق بالینی بیمارستان ارجاع گردید.
  2. -  مقاله ( مطالعه case report) آقای دکتر پزشکی و همکاران با عنوان استفراغ بعد از مراجعه: درد ناشی از  intussusception در نتیجه تومور استرما در لوله گوارش جهت بررسی به کمیته اخلاق بالینی بیمارستان ارجاع گردید.
  3. طرح تحقیقاتی آقای دکتر احمدی  و همکاران با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر داروی مولنوپیراویر با رمدسیویر در درمان  بیماران  سرپایی مبتلا به کرونا  پس از داوری  و تایید نهایی با هزینه  201,000,000ریال مصوب و به معاونت پزوهشی دانشگاه ارسال گردید .