• 1399/09/12 - 10:15
  • 23
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
کسب تاييده انجام مطالعات case report & case series از کميته اخلاق باليني مرکز شهيد بهشتي (ره)

کسب تاييده انجام مطالعات case report & case series از کميته اخلاق باليني مرکز شهيد بهشتي (ره)

مجوز انجام مطالعات case report جهت اساتيد پژوهشگر مرکز در کميته اخلاق باليني مرکز در تاريخ 99/09/10 کسب گرديد .

با عنایت به ضرورت رعایت بررسی اخلاقی در مطالعات  case report & case series ،  سه مطالعه ارسال شده توسط اساتید محترم پژوهشگر مرکز به واحد توسعه تحقیقات بالینی در طی دو جلسه در کمیته اخلاق بالینی مرکز شهید بهشتی بررسی گردید و پس از انجام فرایند تصویب شده ، مورد تایید قرار گرفت . این مطالعات جهت کسب کد اخلاق در پژوهش به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردید .

  • گروه خبری : اخبار مركز,اخبار پژوهش های بالینی
  • کد خبر : 37908
کلمات کلیدی