سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 11/2/92 ساعت 45/9 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 45/10 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر محمدرضا قدیر (پایان­نامه اینترنی خانم طاهره یوسفی) با عنوان "بررسی نتیجه کولونوسکوپی مجدد در صورت ناموفق بودن کولونوسکوپی اول به دلیل عدم آمادگی روده در بیمارستان شهید بهشتی استان قم در سال1391_1388" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: در صورت امکان طرح به صورت مورد شاهدی باشد.

ب: معیارهای ورود و خروج ذکر شوند.

 ج: جدول متغیرها اصلاح شود.

د: پرسشنامه لحاظ گردد.

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر محسن اشراقی (پایان­نامه اینترنی خانم فاطمه خیری دوست) با عنوان "بررسی مقایسه ای کارآمدی توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: پیشنهاد شد عنوان به صورت زیر تغییر یابد و تاریخ در عنوان ذکر شود:

مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب ...

ب: روش کار ذکر شود.

 ج: medical thoracoscopy حذف شود.

 

د: در صورت امکان تعداد بیماران افزایش یابد.

جلسه 13