هفدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 28/02/93 ساعت 30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 45/13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر علی شفیعی و دکتر سید جلال اسحق حسینی با عنوان "بررسی علل اختلال کارکرد کاتتر همودیالیز در بیماران دیالیزی در شهر قم در سال 1392" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سیدجلال اسحق حسینی با عنوان "بررسی تأثیر پماد سیمواستاتین در بهبود زخم جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان­های نکویی و شهید بهشتی قم در سال 1393" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: دو گروه همسان سازی شوند.

ب: معیارهای ورود و خروج ذکر شوند.

ج: نوع زخم جراحی مشخص شود.

د: نوع عمل (الکتیو یا اورژانس) مشخص شود.

 

 

3- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بردیا نعمتی و دکتر احمدرضا باقری با عنوان "مقایسه نتایج و عوارض جراحی تعویض دریچه آئورت فلزی و بیولوژیک انجام شده در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال­های 1388 تا 1392" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 4- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احمدرضا باقری با عنوان "بررسی ارتباط شدت درگیری عروق کرونر با کبد چرب غیر الکلی در بیماران تحت آنژیوگرافی" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: در عنوان کلمه شدت حذف شود.

 

 

 

5- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر محسن اشراقی با عنوان "بررسی شدت درد پس از بستن برش توراکوتومی با سوچور اینتراکوستال و سوچور پری کوستال" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. و مورد تصویب قرار گرفت.

فایل ها