نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 12/09/93 ساعت 30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 30/13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر حسین ثقفی با عنوان "بررسی تاثیر آتورواستاتین در پیشگیری از نفروپاتی ماده حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: پیشنهاد می­شود یک مشاور قلب در طرح شرکت داده شود.

ب: نوع ماده حاجب مشخص شود.

ج: میزان حداقل و حداکثر ماده حاجب تعیین گردد.

د: بیمارانی که بیشتر در معرض خطر کنتراست ماده حاجب هستند (مانند بیماران دیابتی) مشخص شوند.

ه: هزینه پرسنلی اصلاح شود.

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر جمشید وفائی منش با عنوان "مقایسه شیوع آلودگی با هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیابتی و غیر دیابتی" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

3- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بهروز قلائی و جناب آقای دکتر ثقفی با عنوان "بررسی ارتباط بین کفایت دیالیز با افسردگی و امید به زندگی در بیماران همودیالیز استان قم" مطرح شد و مقرر شد پس از توجیه علت انجام مجدد مطالعه با وجود اثبات ارتباط آن در مطالعات مشابه و تکراری بودن آن مجدداً در شورا مطرح گردد.

 

 

4- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بهروز قلائی و جناب آقای دکتر ثقفی با عنوان "بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و خودپنداره در بیماران همودیالیزی، دیالیز صفاقی و پیوندکلیه استان قم " مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: فرمول حجم نمونه ذکر گردد.

 

ب: هزینه پرسنلی اصلاح شود.

فایل ها