بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 20/12/93 ساعت 30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 30/13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 


1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بهروز قلائی و دکتر حسین ثقفی با عنوان "بررسی ارتباط بین کفایت دیالیز با افسردگی و امید به زندگی در بیماران همودیالیز استان قم" مجدداً مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

 

الف: عنوان به صورت زیر تغییر یابد:

بررسی ارتباط بین کفایت دیالیز با افسردگی و امید به زندگی و بقای بیماران همودیالیز استان قم

ب: حجم نمونه اصلاح شود.

ج: مطالعه به صورت هیستوریکال کوهورت شود.

د: اهداف تغییر یابند.

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بهروز قلائی و دکتر حسین ثقفی با عنوان "بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و خودپنداره در بیماران همودیالیزی، دیالیز صفاقی و پیوندکلیه استان قم" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

فایل ها