بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 08/04/94 ساعت 30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 30/13 با ذکر صلوات به پایان رسید.


1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر امراله سلیمی با عنوان "بررسی مقایسه ای میزان بروز چاقی در کودکان 5 ساله حاصل زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان های شهر قم" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

 الف: نوع مطالعه کوهورت شود.

ب: در جدول متغیرها وضعیت اقتصادی خانواده، بازی های کامپیوتری و مدت آن و علت سزارین ذکر شوند.

ج: معیارهای ورود و خروج ذکر شود.

د: هزینه پرسنلی کاهش یابد.

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سید علی طباطبائی مشهدی و همکاران با عنوان "بررسی تاثیر استفاده از انتقال هوائی در اورژانس پیش بیمارستانی استان قم بر مدیریت بیماران" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

 الف: نوع مطالعه اصلاح شود.

 

3- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر سمیه یونسیان و  آقای دکتر سید علی طباطبائی مشهدی با عنوان "بررسی میزان‌ رضایتمندی‌ بیماران مراجعه‌ کننده به‌ بخش‌ فوریت های پزشکی و اورژانس‌ بیمارستان های ‌وابسته به دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی قم در پائیز 1394" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

فایل ها