بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز دو شنبه، مورخ 30/09/94 ساعت 13 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح¬های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت14 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر حسین ثقفی و خانم علی آبادی با عنوان "بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر آن در اقوام درجه 1 و همسران بیماران همودیالیزی شهر قم، سال 95-1394" که در جلسه قبل به دلیل عدم شفافیت روش کار، مقرر شد با حضور مجری بررسی شود،بررسی و با توجه به برطرف نمودن ایرادات مطرح شده در جلسه گذشته و توضیحات مجری ،جهت داوری علمی و آماری ارسال شد.

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر حسین مرادی با عنوان " تعیین اثر بخشی فرآورده شربت فشار خون باریج در بیماران دارای فشارخون- کارآزمایی بالینی تصادفی." بررسی شد و مقرر شد مجوز داروی مذکور پیوست شود و مجددا در جلسه بعدی بررسی گردد.

فایل ها