صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی -1395

 

 

 

بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز دو شنبه، مورخ 6/02/95 ساعت 13 با نام ویاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت14 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر محمدمهدی ظاهری با عنوان " محاسبه شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی در سال 1395"   مطرح شد و مقرر شد پس از امضای همکاران، جهت داوری علمی ارسال شود.

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکترباقری با عنوان " بررسي تاثیر فراورده طب سنتی لیپکسان بر شاخص های چربی خون "   مطرح شد و مقرر شد پس از امضای همکاران، جهت داوری علمی ارسال شود.

3- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سیدروح الله موسوی با عنوان " مقایسه تاثیر پماد شفا ( فراورده طب گیاهی) و پماد دیکلوفناک در بیماران مبتلا به درد مفاصل ( استئوآرتريت) 1395"   مطرح شد و مقرر شد پس از امضای همکاران، جهت داوری علمی ارسال شود

4- طرح پژوهشی سرکارخانم دوستعلی با عنوان "  بررسی سطح حمایت اجتماعی و میزان عدم دستیابی به سطوح هدف چربی خون در بیماران آنژیوپلاستی شده تحت درمان کاهنده چربی خون مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان شهید بهشتی قم "   مطرح شد و مقرر شد پس از امضای همکاران، جهت داوری علمی ارسال شود.

5-با توجه به اهداف واحدهای توسعه نحقیقات بالینی مبنی بر ارتقای کمی و کیفی مقالات پژوهشی وطی مذاکرات شفاهی وکتبی معاونت محترم پژوهشی و موسسه ترجمه کوثر و ارسال نامه موافقت واحد توسعه و اعضای شورا به معاونت پژوهشی  مقرر شد پس از انجام امور اداری وشفاف شدن مراحل اجرایی، طی فراخوان و اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و محققین در سال دو مقاله برای هرنفر و در صورت پذیرش مقالات قبلی مقالات اضافه جهت ویرایش توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی در نظر گرفته شود.

فایل ها