صورتجلسه بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی-1395

 

بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روزسه شنبه، مورخ 30/4/95 ساعت 13 با نام ویاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت14 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سیروس سهرابی با عنوان " بررسی وضعیت شاخصهای کمی بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی استان قم در قبل و بعد از حضور متخصصین طب اورژانس (سال 88 و سال94)"   مطرح شد وبا توجه به انجام طرح مشابه با عنوان :محاسبه محاسبه شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی توسط همکاران اورژانس و هم چنین با توجه به وجود عوامل موثر فراوان از قبیل بهبود امکانات ،طرح تحول نظام سلامت،افزایش آگاهی پرسنلو.... که می توانند به عنوان سایر عوامل برشاخص های کمی موثر باشند لذا با انجام این طرح صرفا نمی توان آن را به حضور متخصصین منتسب کرد.

2- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر زهرا معصومی با عنوان " بررسی اثر داروی پروبیوتیک فمی لاکت بر سطح اوره خون در بیماران نارسایی مزمن کلیوی درجه 3و 4"   مطرح شد و مقرر شدجهت داوری علمی ارسال شود.

3-طرح پژوهشی سرکار خانم نرگس محمدصالحی با عنوان"تعیین میزان بقائ بیماران همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه ع.پ.قم"مطرح و مقرر شد جهت داوری ارسال شود

 

فایل ها