صورتجلسه سی امین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -1395

 

سی امین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهار شنبه، مورخ 18/12/95 ساعت12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سید یاسر فروغی با عنوان :" بررسی میزان  رعایت رفتار اخلاقی کادر درمانی بخش اورژانس  بیمارستان  های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم  در سال 1396"مطرح شد و مقرر شد  جهت انجام داوری ارسال شود.

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سید یاسر فروغی با عنوان :" بررسی میزان  رضایت از طرح تحول سلامت  در بیماران مراجعه کننده به اورژانس  بیمارستان  های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم  در سال1396"مطرح شد و مقرر شد  جهت انجام داوری ب ارسال شود.

3- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سعید کریمخانی زندیبا عنوان :" بررسی مقایسه ایی اثرات پماد Recove® و کرم بتامتازون در پیشگیری و درمان درماتیت حاد ناشی از رادیوتراپی در بیماران باسرطان پستان مرکز رادیوتراپی صدرا قم" مقرر شد به دلیل عدم پاسخ داوران  به داوران جدید ارسال شود.

4-در خصوص برنامه ها و امکانات جانبی واحد توسعه تحقیقات بالینی بحث شد و مقررشد با مطرح شدن ایده های پژوهشی گروهها در سلسله کارگاههای پژوهشی ،ایده های پژوهشی کاربردی شوند.

فایل ها