معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني


احتراماً در خصوص واحدهاي توسعه تحقيقات باليني به استحضار ميرسد با عنايت به اينكه از سال 1391 در نظر است ارزيابي عملكرد اين واحدها به صورت مستند انجام گيرد، كليه مقالات و گزارش پاياني طرحها و پايان نامه هايي كه از مشاوره هاي واحد بهره مند مي شوند لازم است در قسمت تقدير و تشكر از خدمات واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان مربوطه تقدير و قدرداني نمايند.
لذا خواهشمند است به صورت مقتضي به اطلاع كليه واحدهاي توسعه تحقيقات باليني در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه اطلاع رساني گردد تا جهت مستندسازي فعاليت هاي انجام يافته در واحدها اقدامات مقتضي صورت گيرد. توفيقات جنابعالي را از ايزد يكتا مسئلت مي نمايم
.

 

دکتر مصطفی قانعی

معاونت تحقیقات و فناوری

 

متن نامه شماره 506/د/700 معاونت تحقیقات و فناوری

 

با توجه به اهميت تقدير و تشکر از واحدهای توسعه تحقيقات بالينی در ارزشيابی ساليانه وزارت بهداشت، در صورت استفاده محققين از خدمات واحد، آوردن نام واحد در تقدير و تشکر مقالات، گزارش پايان نامه ها و طرح های تحقيقاتی ضروری است.

 

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نويسندگان (Affiliation) و تقدير و تشکر از واحد به جهت خدمات ارائه شده به پيوست می باشد.
 

 نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نويسندگان (affiliation)

واحد توسعه تحقيقات بالينی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ايران.

Clinical Research Development Center (CRDU), Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

 

نحوه نگارش تقدير و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد

نويسندگان برخود لازم می­دانند از واحد توسعه تحقيقات بالينی مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتی دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ویرایش مقاله و .... تقدير و تشکر نمايند.

The authors would like to acknowledge the Clinical Research Development Center (CRDC) of Qom University of Medical Sciences for editing the manuscript, …

فایل ها