صورتجلسه سی وهشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -1397

 

سی  و هشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  و اولین جلسه در سال 97در روز چهارشنبه ، مورخ 2/3/97 ساعت30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور  معاون محترم پژوهشی  واعضاء شورای پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی تشکیل شد و در ساعت14با ذکر صلوات به پایان رسید.

1- - طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ارتباط بین سطح خونی Apolipoprotein B-48 با میزان آترواسکلروز عروق کرونر در بیمارانی که تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفتند"جناب آقای دکتر باقری بررسی و مقرر شد به داور قلب سرکار خانم دکتر دوستعلی و داور داخلی جناب آقای دکتر رسول شجری ارسال گردد.

 - داوریهای طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ارتباط بین سطح هورمونهای تیروئیدی با مارکرهای التهابی GFAP و S100 و شدت نقایص عصبی در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم " سرکار خانم کبری آخوندزاده و اصلاحات به عمل آمده مجری بررسی و مقرر شد به داور غدد نیز ارسال گردد. هم چنین موارد زیر توسط مجری شفاف گردد: -مشکل موارد ساب کلینیکال چگونه حل می شود؟فرمول حجم نمونه اصلاح گردد.T4هم اضافه گردد. عنوان به این شکل اصلاح گردد:"بررسی ارتباط بین سطح هورمونهای تیروئیدی ومارکرهای التهابی GFAP و S100 باشدت نقایص عصبی در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم "

 - طرح سرکار خانم دکتر اصغری قبل از ارسال به ستاد موارد زیر را اعمال کند: عنوان: مقایسه اثر پره گابالین با دکسترومتورفان و .... جزو علل عدم ورود مورد cough variental asthmaوارد شود.

-طرح تحقیقاتی با عنوان."بررسی میزان تاثیر دارو ترانگزامیک اسید در پیشگیری و درمان خونریزی در بیماران مولتیپل تروما پذیرش شده در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی- قم"جناب آقای دکتر صعصعی که مجددا

 

 

 

 

 

 

از شورای پژوهشی جهت ارسال به داور جراح و آمار برگشت خورده بود مقرر شد به جناب آقای دکتر محمدبیگی و سرکار خانم دکتر حمصی ارسال شود.

فایل ها