اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1400به شرح زیر می باشند:

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

مدرک تحصیلی

سمت

دکتر سید یاسر فروغی

رئیس شورا

 متخصص طب اورژانس

هیات علمی و رئیس بیمارستان

دکتر رضا امین نژاد

 

*دبیر شورا

فلوشیپ درد - متخصص بیهوشی

هیات علمی و رییس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 دکتر  ثمیه نوروزی

عضو شورا

جراح عمومی

هیات علمی معاونت آموزشی بیمارستان

دکتر فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب

هیات علمی

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

فوق تخصص گوارش و کبد

هیات علمی

دکتر احسان شریفی پور

عضو شورا

نورولوژیست

هیات علمی و معاون تحقیقات و فناوری

دکتر مریم معصومی

عضو شورا

روماتولوژیست

هیات علمی

دکتر ابوالفضل محمد بیگی

عضو شورا

اپیدمیولوژیست

هیات علمی

دکتر محمد سعیدی

عضو شورا

بیهوشی

هیات علمی

دکتر ریحانه تبرائی

عضو شورا

 داخلی

هیات علمی

دکتر علیرضا شاه حمزه

عضو شورا

رادیولوژی

هیات علمی

دکتر رسول شجری

عضو شورا

داخلی


هیات علمی

* جناب آقای دکتر محمد باقرزاده تا مهرماه 1400 رییس واحد توسعه تحقیقات بالینی و دبیر شورای پژوهشی بوده اند .

 

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1399به شرح زیر می باشند:

 

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

مدرک تحصیلی

سمت

دکتر سید یاسر فروغی

رئیس شورا

 متخصص طب اورژانس

هیات علمی و رئیس بیمارستان

دکتر محمد باقرزاده

دبیر شورا

فوق تخصص غدد

هیات علمی و رییس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 دکتر  ثمیه نوروزی

عضو شورا

جراح عمومی

هیات علمی معاونت آموزشی بیمارستان

دکتر فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب

هیات علمی

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

فوق تخصص گوارش و کبد

هیات علمی

دکتر احسان شریفی پور

عضو شورا

نورولوژیست

هیات علمی

دکتر مریم معصومی

عضو شورا

روماتولوژیست

هیات علمی

دکتر ابوالفضل محمد بیگی

عضو شورا

اپیدمیولوژیست

هیات علمی

دکتر محمد سعیدی

عضو شورا

بیهوشی

هیات علمی

دکتر ریحانه تبرائی

عضو شورا

 داخلی

هیات علمی

دکتر رسول شجری

 

عضو شورا

 داخلی

هیات علمی

دکتر علی شاه حمزه

 

عضو شورا

رادیولوژی

هیات علمی

 

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1398به شرح زیر می باشند:

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

مدرک تحصیلی

سمت

دکتر سید یاسر فروغی

رئیس شورا

 متخصص طب اورژانس

هیات علمی و رئیس بیمارستان

دکتر محمد باقرزاده

دبیر شورا

فوق تخصص غدد

هیات علمی و رییس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 دکتر  احمد کچویی

عضو شورا

جراح عمومی

هیات علمی معاونت آموزشی بیمارستان

دکتر فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب

هیات علمی

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

فوق تخصص گوارش و کبد

هیات علمی

دکتر احسان شریفی پور

عضو شورا

نورولوژیست

هیات علمی

دکتر مریم معصومی

عضو شورا

روماتولوژیست

هیات علمی

دکتر ابوالفضل محمد بیگی

عضو شورا

اپیدمیولوژیست

هیات علمی

دکتر محمد سعیدی

عضو شورا

بیهوشی

هیات علمی

دکتر ریحانه تبرائی

عضو شورا

 داخلی

هیات علمی

 

 

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال1397به شرح زیر می باشند:

 

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

مدرک تحصیلی

سمت

دکتر سید یاسر فروغی

رئیس شورا

متخصص طب اورژانس

هیات علمی و رئیس بیمارستان

دکتر محمد باقرزاده

دبیر شورا

فوق تخصص غدد

هیات علمی و سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی

 دکتر  احمد کچویی

عضو شورا

جراح عمومی

هیات علمی معاونت آموزشی بیمارستان

دکتر فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب

هیات علمی

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

فوق تخصص گوارش و کبد

هیات علمی

دکتر احسان شریفی پور
عضو شورا
نورولوژیست
هیات علمی
دکتر مریم معصومی
عضو شورا
روماتولوژیست
هیات علمی
دکتر ابوالفضل محمد بیگی
عضو شورا
اپیدمیولوژیست
هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1396به شرح زیر می باشند:

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

مدرک تحصیلی

سمت

دکتر محسن اشراقی

رئیس شورا

جراحی-توراکس

هیات علمی و رئیس بیمارستان

دکتر احسان شریفی

دبیر شورا

نرولوژی

هیات علمی و سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی

 دکتر  ریحانه تبرایی

عضو شورا

داخلی

هیات علمی

دکتر ابوالفضل محمدبیگی

عضو شورا

دکترای اپیدمیولوژی

هیات علمی

دکتر سید فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب

هیات علمی

دکتر احمدحرمتی

عضو شورا

داخلی-گوارش

هیات علمی

دکتر حسین حیدری

عضو شورا

کودکان-عفونی اطفال

هیات علمی

دکتر احمد کچویی

عضو شورا

جراح

هیات علمی

دکتر نیره رحمتی

عضو شورا

زنان

هیات علمی

دکتر سیدیاسر فروغی قمی

عضو شورا

طب اورژانس

هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1395به شرح زیر می باشند:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر محمد باقرزاده

رئیس شورا

داخلی

2

دکتر حلیمه محمدی

عضو شورا

جراحی

3

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

داخلی

4

 دکتر تبرایی

عضو شورا

داخلی

5

دکتر محسن اشراقی

عضو شورا

جراحی-توراکس

6

دکتر ابوالفضل محمدبیگی

عضو شورا

پزشکی اجتماعی

7

دکتر سید فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب

8

دکتر سعید سرکشیکیان

عضو شورا

داخلی-گوارش

9

دکتر حسین حیدری

عضو شورا

کودکان-عفونی اطفال

10

دکتر احمد کچویی

عضو شورا

جراح

11

دکتر سیدعلی طباطبایی

عضو شورا

روانپزشک

12

دکتر آرش قنواتی

عضو شورا

قلب

13

نرگس محمدصالحی

عضو شورا

اپیدمیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1394 به شرح زیر می باشند:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر محمد باقرزاده

رئیس شورا

داخلی

2

فاطمه حسین زاده

دبیر شورا

مامایی-روانشناسی

3

دکتر احمدرضا باقری

عضو شورا

قلب-قلب

4

دکتر محمود پرهام

عضو شورا

داخلی- غدد

5

دکتر سید فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب-قلب

6

دکتر حسین حیدری

عضو شورا

کودکان-عفونی

7

دکتر سیدسعید سرکشیکیان

عضو شورا

داخلی-گوارش

8

دکتر سیدعلی طباطبایی

عضو شورا

طب اورژانس

9

دکتر آرش قنواتی

عضو شورا

قلب-جراحی قلب

10

دکتر ابوالفضل محمدبیگی

عضو شورا

PhD اپیدمیولوژی

11

دکتر حلیمه محمدی

عضو شورا

جراحی عمومی

12

دکتر ایمانه سادات موسوی

عضو شورا

متخصص داخلی

13

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

داخلی

14

دکتر سیدعلیرضا میرقاسمی

عضو شورا

ارتوپد

شورای پژوهشی