صورتجلسه چهلم و سو م جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی  (ره) قم -1398

 

چهل و سومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ03/02/98 ساعت30/12 با حضور اکثریت اعضاءشورای پژوهشی ضمن خوشامدگویی به اعضا جدید شورای پژوهشی سرکار خانم دکتر تبرایی و جناب آقای دکتر سعیدی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü    بررسی طرح های تحقیقاتی  و پایان نامه طرح تحقیقاتی  ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

ü    اعلام نتایج داوری طرح های تحقیقاتی ومصوب نمودن هزینه ها

مصوبات صورتجلسه :

 

1-طرح تحقیقاتی آقای دکتر کچویی با عنوان " بررسی اسپلنکتومی با ضخامت اینتما و مدیای شریان کاروتید مشترک و پروفایل چربی " بررسی گردید . پیشنهادات تغییر به صورت ذیل مقرر گردید :

ü     انجام طرح به صورت کارآزمایی بالینی

ü     انجام طرح در مقطع زمانی صفر و یک و سه

ü     گروه کنترل از خود خانواده فرد و مداخله بیماران اسپلنکتومی شده

ü     اضافه شدن یک نفر رادیولوژیست به عنوان همکار پژوهشی

ü     طرح مجدد پس از اعمال تغییرات

2- طرح تحقیقاتی خانم دکتر تبرایی با عنوان " سنجش کیفیت خدمات آموزشی  ارائه شده مبتنی بر الگوی سروکوال دردانشگاه علوم پزشکی قم سال 1398  " بررسی گردید

ü     انجام طرح در دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( دستیاری و ارشد )

 

ü     ارجاع به کمیته مرکز مطالعات و توسعه بالینی

3- طرح تحقیقاتی آقای دکتر کچویی با عنوان "بررسی فراوانی خشونت بیماران و همراهان در برابر ÷رستاران و عوامل مرتبط با آن در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهر قم " بررسی گردید . پیشنهادات تغییر به صورت ذیل مقرر گردید :

ü     تغییر عنوان به پرسنل درمانی ( پزشک و پرستار)

ü     اضافه شدن یک نفر روانپزشک به عنوان همکار طرح

ü     اعمال تغییرات در خصوص عوامل مرتبط و سطح زندگی و ....

ü     طرح مجدد پس از اعمال تغییرات

4- طرح تحقیقاتی آقای دکتر وفایی منش با عنوان " بررسی  فراوانی  متاپلازی  روده ای  در نمونه های  بیوپسی  معده بررسی  شده در  مرکز  پاتولوژی  بیمارستان شهید بهشتی قم در  سال های 1392-1397 " مصوب گردید و برای داوری ارسال گردید.

5- طرح تحقیقاتی آقای دکتر وفایی منش با عنوان "  بررسی تاثیر تعداد بیوپسی  معده گرفته شده در  گزارش  متاپلازی  روده ای  در بیماران دچار  دیس پپسی آندوسکوپی  شده مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی قم در سال 1398    " مصوب گردید و برای داوری ارسال گردید.

6- داوری های صورت گرفته در خصوص طرح های تحقیقاتی به شرح ذیل :

ü     طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر معصومی با عنوان بررسي شيوع سندرم فيبروميالژي در بيماران مراجعه كننده به کلینیک روماتولوژی در سال 1397  با هزینه 37000000 ریال  تایید  گردید .

 

ü     طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر معصومی با عنوان بررسی شیوع سندرم فیبرومیالژی در بیماران دیالیزی مراجعه‌کننده به بیمارستان کامکار شهر قم، سال 1397  با هزینه 45000000  ریال تایید  گردید .

ü     طرح تحقیقاتی آقای دکتر کچویی با عنوان بررسی موقعیت آناتومیکی آپاندیس، و یافته های بالینی، آزمایشگاهی و پاتولوژی مرتبط با آن در آپاندیسیت حاد با هزینه 4000000  ریال تایید گردید.

 

 

 

 

 

 


فایل ها