"صورتجلسه چهل و هشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی (ره) قم -1398"

 

چهل وهشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 01/11/98 ساعت30/12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü    بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

ü    بررسی هزینه های طرح های مصوب شده جهت ارسال به معاونت پژوهشی

مصوبات صورتجلسه :

1-    طرح تحقیقاتی خانم دکتر زهرا معصومی  باعنوان " بررسی شیوع نفروپاتی ناشی از کنتراست پس از Primary PCI در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید بهشتی 1398-1399" بررسی و مصوب گردید؛ پیشنهاد گردید فراوانی بررسی گردد. مقرر گردید داوری طرح تحقیقاتی توسط  داوران تعیین شدهصورت پذیرد.

2-  طرح تحقیقاتی خانم قنبری و دکتر حیدری با عنوان " بررسی ارتباط عفونت ادراری و سطح ویتامین D " مطرح و مقرر گردید؛ مشاوره اماری جهت تعیین حجم نمونه مطلوب صورت پذیرد، اصلاح معیا ر ورود و خروج و مخدوش کننده انجام گردد. نحوه همگن سازی نمونه ها مشخص گردد و پس از رفع نواقص در جلسه آینده  مجددا مطرح گردد.

3-  طرح تحقیقاتی آقای دکتر پرهام و دکتر باقرزاده با عنوان " ارزیابی اثر  gum Pistacia lentiscus ( صمغ مصطکی) کنترل قند  بیماران دیابتی تیپ2  کار آزمایی تصادفی سه سو کور کنترل شده با پلاسبو"  مطرح و مقرر گردید مرور متون ، روش اجرا تکمیل گردد، طرح به صورت پیلوت 30 نفره اجرا گردد وside effect  دارو مشخص گردد، ملاحظات اخلاقی انجام کار به صورت صحیح و روشن معلوم شده، عوامل مخدوش کننده از قبیل نارسایی کلیه و ...اضافه گردد و داوری توسط داوران تعیین شده ارسال گردد.

4-  طرح تحقیقاتی خانم دکتر فرزان با عنوان " بررسی  علل و راهکار های پیشگیری از خشونت علیه کارکنان در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم " بررسی و مصوب گردید، پیشنهاد گردید یکی از اساتید مشاور از گروه روانپزشکی تعیین گردد. مقرر گردید داوری طرح تحقیقاتی توسط داوران تعیین شده  صورت پذیرد.

 

 

5-  هزینه طرح های تحقیقاتی  مصوب شده قبلی با عناوین ذیل پس از بررسی به شرح ذیل تایید گردیدند :

داوری های صورت گرفته در خصوص طرح های تحقیقاتی به شرح ذیل :

ü      طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر فرزان با عنوان بررسی رابطه  مهارت ارتباطی پرستار بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم داوری شده با هزینه 3.000000 ریال  تایید  گردید .

ü      طرح تحقیقاتی آقای دکتر‌عباسی باعنوان " تأثیر فرآورده های گل محمدی بر اضطراب، افسردگی و استرس بالغین: یک مطالعه مروری سیستماتیک و فراتحلیلی بر مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شده" داوری شده  با هزینه 68000000 ریال تایید و به معاونت پژوهشی ارسال شد .

ü      طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم معصومی با عنوان" بررسی وضعیت خلق، تغذیه و خواب در بیماران مبتلا به  بیماری بهجت و ارتباط آن با فعالیت و شدت بیماری" داوری شده  با هزینه 37000000 ریال تایید گردید .

ü      طرح تحقیقاتی آقای دکتر‌فروغی باعنوان " بررسی  فراوانی شاخص ترک بیماران از اورژانس با مسئولیت شخصی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی آموزشی قم " داوری شده  با هزینه 4170000 ریال تایید گردید.

ü      طرح تحقیقاتی آقای دکتر کچوئی با عنوان " بررسی ارتباط اسپلنکتومی با ضخامت اینتیما و مدیای شریان کاروتید مشترک و پروفایل چربی داوری شده  با هزینه 36120000 ریال تایید گردید.

ü      طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم معصومی و دکتر رخشنده  با عنوان "بررسی اثرات پیشگیری و درمانی کروسین بر مدل ابتلا پسوریازیس در موش کوچک داوری شده  با هزینه 17260000 ریال تایید و به معاونت پژوهشی ارسال شد.

ü      طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم معصومی با عنوان "بررسی عوارض بیماری‌های روماتولوژی در بارداری- سال 1398" داوری شده هزینه 45000000 ریال تایید گردید.

ü      طرح تحقیقاتی آقای دکتر واحدیان با عنوان "بررسي اختلالات عضلاني اسكلتي در پرسنل فوریت های پزشکی وارتباط آن با استرس شغلي داوری شده  با هزینه 39050000ریال تایید گردید.

 

 

چهل و هشتمین جلسه