صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی (ره) قم -1398

 

 چهل وپنجمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 15/05/98 ساعت30/12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید.

دستور جلسه :

    بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

    تصویب هزینه های طرح های تحقیقاتی داوری شده

مصوبات صورتجلسه :

1- طرح تحقیقاتی آقای دکتر‌فروغی باعنوان " بررسی  فراوانی شاخص ترک بیماران از اورژانس با مسئولیت شخصی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی آموزشی قم " بررسی و مصوب گردید؛ پیشنهاد گردید در مورد پرسشنامه مورد نیاز بازنگری شده ومطالعه به صورت گذشته نگر انجام نگردد. ترجمه انگلیسی عنوان ویرایش گردد . پس از اعمال تغییرات، مقرر گردید برای داوری ارسال گردد.

2- طرح تحقیقاتی آقای دکتر کچوئی با عنوان " بررسی ارتباط اسپلنکتومی با ضخامت اینتیما و مدیای شریان کاروتید مشترک و پروفایل چربی" مجددا مطرح گردید و مصوب گردید در فواصل زمانی صفر، یک و دو انچام پذیرد، یک همکار نورولوژیست در طرح مشارکت نماید، گروه کنترل از خود خانواده فرد و مداخله بیماران اسلکنتومی شده باشد، پس از اعمال تغییرات مقرر گردید برای داوری ارسال گردد.

3-  طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم معصومی و دکتر رخشنده با عنوان "بررسی اثرات پیشگیری و درمانی کروسین بر مدل ابتلا پسوریازیس در موش کوچک" مطرح و مصوب گردید پس از اصلاح مرور متون مقرر گردید برای داوری ارسال گردد.

4-  طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم معصومی با عنوان "بررسی عوارض بیماری‌های روماتولوژی در بارداری- سال 1398" مطرح و مصوب گردید  عنوان به بررسی فراوانی عوارض و مکان انجام طرح مشخص گردد. مقرر گردید پس از اعمال تغییرات مقرر گردید برای داوری ارسال گردد.

 

5-  طرح تحقیقاتی آقای دکتر واحدیان با عنوان "بررسي اختلالات عضلاني اسكلتي در پرسنل فوریت های پزشکی وارتباط آن با استرس شغلي" مطرح و مقرر گردید برای داوری ارسال گردد.

 

6-   طرح تحقیقاتی آقای دکتر‌فروغی باعنوان "بررسی فراوانی خشونت بیماران و همراهان در برابر پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهر قم "با هزینه 2430000ریال تایید گردید.

7-  طرح تحقیقاتی آقای فخرالدین حجازی با عنوان " بررسی اثر عصاره زعفران بر نفروپاتی ناشی از آنژیوگرافی کرونری،کار آزمایی سه سو کور کنترل شده با پلاسبو"  با هزینه 44000000 ریال تایید گردید.

8- طرح تحقیقاتی آقای دکتر وفایی منش با عنوان " بررسی فراوانی متاپلازی روده ای در نمونه های بیوپسی معده بررسی شده در مرکز پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی قم "  با هزینه 45000000 تایید گردید.

9- طرح تحقیقاتی سرکار خانم مهساحاجی محمد حسینی با عنوان " بررسی عوامل خطر در خروج بدون برنامه ریزی لوله تراشه در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی قم " با هزینه 33200000 ریال تایید گردید.

 

 

 

 

 

 

 


چهل و پنجمین جلسه