صورتجلسه چهل و چهارم شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی (ره) قم -1398

 

 چهل وچهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 21/03/98 ساعت30/12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت یک و نیم ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü    بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

مصوبات صورتجلسه :

1- طرح تحقیقاتی آقای دکتر‌فروغی باعنوان "بررسی فراوانی خشونت بیماران و همراهان در برابر پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهر قم " بررسی گردید. تغییرات پیشنهادی در جلسه قبلی شورای پژوهشی اعمال گردیده بود. برای داوری ارسال گردید.

2- طرح تحقیقاتی آقای فخرالدین حجازی با عنوان " بررسی اثر عصاره زعفران بر نفروپاتی ناشی از آنژیوگرافی کرونری،کار آزمایی سه سو کور کنترل شده با پلاسبو" مصوب گردید . پیشنهاد گردید در معیار خروج بیماران باردار لحاظ گردد. برای داوری ارسال گردید.

3- طرح تحقیقاتی آقای دکتر وفایی منش با عنوان " ارتباط سابقه الودگی با هلیکوباکتر پیلوری و نفروپاتی دیابتی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو 1398 " مصوب گردید و پیشنهاد گردید در عنوان بررسی میزان شیوع  اضافه گردد.  برای داوری ارسال گردید.

 

 

 


چهل و چهارمین جلسه