صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی (ره) قم -1398"

 

چهل وهفتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 28/08/98 ساعت30/12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü    بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

ü    بررسی ایجاد فضای پژوهشی جهت اساتید و پژوهشگران

مصوبات صورتجلسه :

1-    طرح تحقیقاتی خانم دکتر فرزان  باعنوان "بررسی رابطه  مهارت ارتباطی پرستار بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم " بررسی و مصوب گردید؛ پیشنهاد گردید جدول متغیرها ویرایش گردد و پرستاران دارای سابقه کار بالای یک ماه وارد مطالعه گردند .

2-  طرح تحقیقاتی خانم قنبری و دکتر حیدری با عنوان " بررسی ارتباط عفونت ادراری و سطح ویتامین D " مطرح و با توجه به وجود کار مشابه و حجم نمونه ذکر شده، مقرر گردید جهت ارائه توضیحات بیشتر ورفع نواقص در جلسه آینده  مجددا مطرح گردد.

3-   با توجه به نیاز به توسعه فضای فیزیکی واحد توسعه تحقیقات بالینی جهت حضور اساتید و پژوهشگران محترم به منظور فعالیت های پژوهشی ، مقرر گردید نامه درخواست مکتبوب تجهیزات مورد نیاز ازقبیل  دوعدد میزاداری و یک عدد سیستم کامپیوتر با ملحقات به ریاست محترم مرکز ارسال گردد.

4-  پیشنهاد گردید مکاتبه با معاونت محترم پزوهشی جهت تهیه لیست مقالات چاپ شده اساتید صورت پذیرد .

5-  مقرر گردید با توجه به انجام امور پژوهشی از قبیل ( داوری و ارسال طرح ها و ...) صرفا از طریق سامانه پژوهشیار ، مکاتبه با مدیران گروه های آموزشی جهت هماهنگی حضور در جلسات مدیران گروه های آموزشی به منظور تبادل اطلاعات صورت پذیرد.

 

 

 

- چهل و هفتمین جلسه